Uitnodiging tot een Bezoek aan de Filippijnen
in Juli 2016

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging wil uw aandacht vestigen op de uitnodiging tot een bezoek aan de Filippijnen van het Internationaal Comité voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP). De ICHRP nodigt u van harte uit om deel te nemen aan Solidariteitsmissies van 16-20 juli 2016 en daarna aan de Internationale Conferentie over de Mensenrechten in de Filippijnen op 23 en 24 juli 2016. Dit alles zal plaats vinden in Mindanao. Zie de uitnodiging tot het bezoek hieronder!

ichrp

Beste leden en vrienden,

Warme groet van het Internationaal Comité voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)!

Het jaar 2015 was een jaar met toenemende aanvallen tegen het Filippijnse volk, met name tegen de inheemse volken en boeren, die zich consequent verzetten tegen niet alleen plundering van hun (voorouderlijke) gronden, maar continu vechten voor hun collectieve recht op echte bevrijding en zelfbeschikking.

Het VS-gestuurde Aquino presidentschap zal de geschiedenis ingaan, net als voorganger Gloria Macapagal-Arroyo, als schuldige partij in de systematische schending van de sociaal-economische, culturele, burgerlijke en politieke rechten van het Filippijnse volk. Net zoals in 2007 Macapagal-Arroyo en Bush jr door het Permanente Volkstribunaal, 2e zitting van de Filippijnen (PPT 2) schuldig werden verklaard aan deze misdaden tegen het Filippijnse volk, werden ook de regimes van Aquino en Obama schuldig verklaard door het Internationale Volkstribunaal, dat werd gehouden in Washington DC, 16-18 juli 2015.

Zie voor het volledige vonnis: http://internationalpeoplestribunal.org/verdict/

En toch, inplaats van de oproep om een einde te maken aan deze schendingen in acht te nemen, heeft het VS-Aquino regime zijn aanvallen tegen het volk zelfs geïntensiveerd door de onbeschaamde uitvoering van het zogenaamde ‘vredes- en ontwikkelingsplan’- Oplan Bayanihan. Dit plan is al lang ontmaskerd als een wrede anti-oproer tactiek, die zich genadeloos richt op burgers, activisten en mensenrechtenverdedigers, ter compensatie van het falen van de staat om de nog steeds groeiende revolutionaire beweging in het land uit te schakelen.

Het meest getroffen werd het eiland Mindanao, waar al meer dan 50% van de krijgsmacht wordt ingezet. Alternatieve scholen die zijn opgezet door de inheemse volken zelf, worden aangevallen, bezet en in opdracht gesloten; deze scholen worden afgeschilderd als ‘trainingskampen voor rebellen’; hele gemeenschappen van de Lumad (verzamelnaam voor de inheemse volken van Mindanao) worden bestempeld als 'communisten’ of ‘rebellen-symphatisanten’, hiermee een podium scheppend voor het plegen van de meest gruwelijke vormen van mensenrechtenschendingen.

Deze aanvallen zijn niet alleen een aantasting van de individuele rechten, maar een duidelijke schending van de collectieve rechten van het Filippijnse volk!

Bij deze willen we iedereen die heeft deelgenomen en nog steeds actief deelneemt aan de geïntensiveerde volkscampagne tegen deze aanvallen op het Filippijnse volk, danken - uw morele en concrete steun betekent enorm veel voor onze Filippijnse broeders en zusters! Hulde aan u, die het volk begeleidt bij de pogingen om de fundamentele rechten te herstellen, een plicht die bij ernstige schendingen tot de taak hoort van alle leden van de internationale gemeenschap (artikel 30 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Volkeren, 4 juli 1976, Algiers).

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om uw steun te verbreden door van 16-20 juli 2016 de gebieden van deze volksstrijd te BEZOEKEN (Solidariteitsmissies); direct daarna kunt u DEELNEMEN aan de Internationale Conferentie over de Mensenrechten in de Filippijnen op 23 en 24 juli 2016. Dit alles zal plaats vinden in Mindanao.

Het doel van de solidariteitsmissies en de conferentie is, het bij elkaar brengen van leiders van mensenrechtenorganisaties en HR-advocaten, leiders en vertegenwoordigers van kerkelijke instellingen, vredesadvocaten, juristen, persvertegenwoordigers, academici en andere deskundigen, slachtoffers van mensenrechtenschendingen, vertegenwoordigers van sectorale en multisectorale of gemeenschapsorganisaties, rechtsadvocaten uit het parlement of andere overheidsinstellingen, alsmede andere betrokken individuen. Dit niet alleen om een beter inzicht te krijgen in de context van de situatie van recht en vrede in de Filippijnen, maar belangrijker, het Filippijnse volk te steunen in hun voortdurende reis naar gerechtigheid en duurzame vrede in het land.

We grijpen deze gelegenheid ook aan om de tweede Algemene Vergadering van de Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen te houden (21-22 juli 2016).

De nieuw gekozen President van de Filippijnen zal zijn/haar eerste Staatsrede (SONA) op 25 juli houden. We zullen ernaar streven om de positie van de conferentie ten aanzien van de problemen betreffende mensen- en volkenrechten in het land dan naar buiten te brengen en benadrukken, dat de internationale gemeenschap altijd aan de kant van onze Filippijnse broeders en zusters zal staan.

Wij hopen u in de komende weken meer over de details van de Solidariteitsmissies, de Conferentie en de Algemene Vergadering van de ICHRP te kunnen vertellen en eveneens zullen we wat budgetaire adviezen geven. Wij kijken uit naar uw positieve reacties.

In solidariteit,

Peter Murphy
General Secretary of the Global Council
International Coalition for Human Rights in the Philippines

Angie M. Gonzales
Coordinator
International Coalition for Human Rights in the Philippines

Genoteerd door:

Canon Barry Naylor
Chairperson
Global Council
International Coalition for Human Rights in the Philippines