Oproep tot ondertekening van de petitie voor een permanente verblijfsvergunning
voor prof. Jose Maria Sison

Het ‘International Committee to Defend Filipino Progressives in Europe’ is een petitie gestart voor een permanente verblijfsvergunning voor prof. Jose Maria Sison.
Prof. Sison verblijft al sinds 1987 in Nederland en is van alle kanten sociaal gemarginaliseerd door tal van beschuldigingen welke op geen enkele manier bewezen zijn.

Het comité doet een beroep op alle mensen, organisaties en instellingen die belang hebben bij de instandhouding van gerechtigheid, mensenrechten en handhaving van de rechtsstaat om de petitie voor een permanente verblijfsvergunning voor Prof. Jose Maria Sison te ondersteunen.

U kunt dit doen door de petitie te ondertekenen op:
http://www.petitiononline.com/JSdefens/petition.html
(zie Nederlandse vertaling onder aan dit emailbericht)

Ga voor meer informatie naar de website:
http://www.josemariasison.org/

Bij voorbaat dank voor uw steun!

Namens het IC Defend,

Ruth de Leon
International Committee DEFEND


Petitie voor een permanente verblijfsvergunning
voor prof. Jose Maria Sison

Wij, de ondergetekenden, verzoeken bij deze de Nederlandse regering, in het bijzonder de minister-president en de minister van justitie, een permanente verblijfsvergunning toe te kennen aan prof. Jose Maria Sison.

Om de volgende redenen is het niet meer dan rechtvaardig hem deze verblijfsvergunning te verlenen:

  1. Prof. Sison verblijft al sinds1987 legaal in Nederland, zonder dat er iets valt aan te merken op zijn gedrag.
  2. Hij is politiek vluchteling in de zin van artikel 1A van de Conventie van Genève. Hij is als zodanig erkend door de Raad van State in 1992 en opnieuw in 1995, door de Nederlandse regering in 1996 en door de Rechtseenheidskamer in 1997.
  3. Door het Europese Hof van Justitie is op 30 september 2009 vastgesteld dat hij niet onder verdenking heeft gestaan en niet vervolgd noch veroordeeld is voor enige terroristische activiteit en dat de hierboven genoemde uitspraken van Nederlandse rechtscolleges niet gebruikt kunnen worden om hem daarvan alsnog te beschuldigen.
  4. Gezien het gestelde onder 3. moet het Nederlandse ministerie van justitie een permanente verblijfsvergunning aan prof. Sison verlenen, gegeven het feit dat het ministerie op 14 mei 2009 zelf heeft erkend dat prof. Sison voldoet aan de criteria voor de amnestie/pardonregeling.
  5. Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie van april 2004 dient aan prof. Sison een permanente verblijfsvergunning te worden verleend omdat a) hij geen gevaar vormt voor de veiligheid van een lidstaat van de EU; b) hij niet veroordeeld is voor misdaden en c) hij geen gevaar vormt voor de gemeenschap in één van de lidstaten.

Vanwege zijn politieke overtuiging en opvattingen is prof. Sison meer dan 20 jaar het mikpunt geweest van valse beschuldigingen, onterechte vervolging en inhumane behandeling.
Het is een kwestie van rechtvaardigheid hem toe te staan een normaal leven te leiden en gebruik te maken van zijn fundamentele mensenrechten en vrijheden.

Hij dient toestemming te krijgen zijn beroep van docent politieke wetenschappen uit te oefenen en zich optimaal in te zetten als belangrijkste politiek adviseur van het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen in de vredesonderhandelingen met de regering van de Republiek van de Filippijnen.