Filter
 • Kyle's wereldloop: dag 1

  Kyle's wereldloop: dag 1

  Beste mensen,

  Kyle is van start! kyle

  Kyle is vanmorgen van start gegaan met de Nijmeegse Vierdaagse welke hij loopt als sponsorloop voor weeskinderen in de Filippijnen. In een zeer goede stemming ging hij om 7:10 van huis (wij logeren bij een alleraardigst echtpaar hier in Nijmegen) met een Filippijns lunchpakket richting de start, die hij door de toestroom van velen pas om 7:45 passeerde. Ik ben er van overtuigd dat hij met gemak de finish zal halen.

  Waar Kyle zich bevindt, is ieder moment van de dag te volgen op:
  http://de4daagselive.racesimulator.eu/30J021

 • Studenten in Manilla herdenken Nationale Jeugd-actiedag

  Studenten in Manilla herdenken Nationale Jeugd-actiedag

  students action Op 10 juli hebben veel studenten in Manilla de Nationale Jeugd-actiedag gevierd door massaal te betogen tegen de groeiende armoede en het slechte economische beleid van de regering Arroyo. Parlementslid Satur Ocampo benadrukte in een toespraak dat universiteiten enkel hun sociale relevantie kunnen behouden door deel te blijven nemen in de bredere dynamieken van de maatschappij.

  “Students Mark National Youth Action Day with Walkouts, March” in Bulatlat
  “UP will forge through Risk-filled Neoliberal Terrain; so will Militant Activism Persist” in Bulatlat

 • Minder Kinderen naar School door Stijgende Armoede

  Minder Kinderen naar School door Stijgende Armoede

  Door de stijgende armoede gaat bijna 1 op 6 kinderen op de Filippijnen niet meer naar het basisonderwijs. Dit is een sterke daling in vergelijking met 1990, toen bijna 100% van de kinderen naar de lagere school ging. Ook het secundair onderwijs kent een scherpe daling van leerlingen. Terwijl dit probleem erkend is door de regering, gebeurt er weinig om de situatie op te lossen. Het overheidsbudget voor onderwijs bedraagt momenteel 2000 peso’s per kind. Dit is slechts 14% van wat de regering uitgaf in 1998.

  “Grade School Participation Rate Plunges to 16-Year Low” in Bulatlat
  “More children out of school” in Inquirer

 • Inheemse Gemeenschap wint Rechtszaak tegen mijnbedrijf

  Inheemse Gemeenschap wint Rechtszaak tegen Mijnbedrijf

  Bewoners van het bergdorpje Kasibo hebben een rechtszaak gewonnen tegen het Australische Oceana Gold Philippines, Inc. die het dorp wil ontruimen voor een grootschalig goud- en kopermijnbouw project. De overwinning van de inheemse gemeenschap is een stap voorwaarts in een lange strijd.

  “Tribal folk score win vs Australian mining firm” in Inquirer

 • Filippijnse Gastarbeiders zonder Papieren en zonder Steun

  Filippijnse Gastarbeiders zonder Papieren en zonder Steun

  Veel Filipino's verblijven in het buitenland zonder verblijfsvergunning. In Zuid-Korea worden regelmatig razzia's gehouden in fabrieken en treinen om op die manier het land te 'zuiveren' van illegale buitenlandse arbeiders. Arbeiders, vrouwen en kinderen worden opgejaagd, mishandeld en gevangen gezet. Omdat ze illegaal zijn krijgen ze ook geen steun van hun ambassade.

  “Gestapo-like Arrests Victimize OFWs in South Korea” in Bulatlat
  “3 OFWs from Dubai Recount Agony” in Bulatlat

 • Protest tegen Staatsrede van President Gloria Arroyo

  Protest tegen Staatsrede van President Gloria Arroyo

  Oproep van Rice & Rights

  Jaarlijks houdt de Filippijnse president op 28 juli een rede voor het volk, voor president Arroyo de 8ste maal. Zoals de voorgaande 7 jaren zal deze wederom een opsomming worden van mooie woorden en veel beloften, zoals voedsel voor iedereen, meer banen, een sterke republiek, binnen 20 jaar een eerste wereld land … enzovoort.. enzovoort…

  Ondanks de mooie beloftes in al die jaren zijn de armen armer geworden en is nu zelfs de middenklasse onzeker over haar economische situatie. Boeren worden uitgebuit door hun landeigenaars, studenten kunnen hun inschrijvingsgeld niet betalen, gezondheidszorg is alleen een luxe om van te dromen. De overheid moet toch iedereen helpen aan voldoende inkomen?

  Beloofde loonsverhogingen zijn niet nagekomen. Twintig jaar landhervorming heeft de boer niet bevrijd uit de feodale overheersing. Duizenden migranten in nood worden niet bijgestaan. Wie oppositie voert tegen het anti-armoede beleid loopt gevaar voor eigen leven. Wel worden mijnbouw ondernemingen uitgenodigd om delfstoffen te winnen.

  President Gloria Arroyo is toch verantwoordelijk voor ieder hongerig kind, de landloze boer, de uitgebuite arbeider, de verdreven gemeenschappen, de honderden verdwijningen, de meer dan 900 moorden op politieke tegenstanders en de vele andere slachtoffers van haar beleid, waarvan alleen de echte rijke economisch baat heeft en de arme wordt onderdrukt?

  De oppositie organiseert op 28 juli een protest in Manilla. Boeren, vrouwen, studenten, arbeiders, inheemsen, geestelijken zullen samen hun stem laten horen tegen de mooie woorden, en voor concrete daden zoals de uitvoering van een juiste landhervorming, het recht op gezondheid, een beter loon, kortom: de basisrechten van ieder mens!

  Het Rice & Rights Netwerk roept op tot een solidaire protest manifestatie in Nederland, op:

  - maandag 28 juli, 2008 van 17.00 – 19.00 uur
  - Stadhuisbrug te Utrecht (naast de bibliotheek en de boekwinkel Broese)
  - Voor meer informatie Chico Taguba 06-24667098

 • Schade door Tyfoon

  Schade door Tyfoon

  steun voor noodhulp en wederopbouw

  De tyfoon Fengshen – in de Filippijnen Frank genoemd – heeft medio 21 juni een spoor van vernielingen achter gelaten. Op verschillende eilanden waren er zware overstromingen en grondverschuivingen. Tientallen mensen lieten het leven, honderdduizenden zijn dakloos geworden.

  In de hoofdstad Manilla zijn de sloppenwijken het hardst getroffen. Die zijn vaak ingeplant in de laaggelegen delen van de stad, en infrastructuur (zoals riolering) is er haast niet. Honderden families moesten worden geëvacueerd naar veiliger oorden.

  Delen van de provincies Zuid Cotabato, Sarangani en Sultan Kudarat zijn ook zwaar getroffen. In die gebieden steunt de NFS een basis gezondheidsprogramma. Mevrouw Elviza Avila-Amante van het Disaster Response Center informeerde ons recent over de gevolgen van de tyfoon.

  De zware regenval en overstromingen hebben huizen, vee en gewassen vernield. De meeste gemeenschappen hadden dit jaar in januari, april en mei al noodweer te verduren. Honderden mensen verblijven nog steeds in een evacuatiecentrum. Duizenden families in deze drie provincies verduren grote materiële schade door het noodweer.

  Het Disaster Response Team vraagt om steun voor noodhulp en wederopbouw.

  Maak uw bijdrage over op
  postgiro 8118425, t.n.v NFS te Leiden, o.v.v steun voor noodhulp.

 • De Raad van de EU moet Vervolging van Jose Maria Sison Stoppen

  De Raad van de EU moet Vervolging van Prof. Jose Maria Sison Stoppen

  Internationaal Comité DEFEND

  Persverklaring, 15 juli 2007

  Al meer dan vier jaar zit de Raad van de EU Prof. Jose Maria Sison ongenadig op de huid door hem herhaaldelijk en zonder uitleg op haar ‘terroristenlijst’ te zetten en hem in strijd met zijn fundamentele rechten en vrijheden harde sancties op te leggen die absoluut geen tijdelijke beperkende maatregelen zijn, doch in feite neerkomen op eindeloze bestraffing.

  De Raad beschuldigt Prof. Sison van terrorisme, wat van alles kan betekenen, maar kan geen enkel specifiek geval van terrorisme noemen. Dat kan ook niet, want Prof. Sison heeft nooit een strafbaar feit gepleegd binnen de jurisdictie van de EU of waar dan ook ter wereld.

  De ongegronde en ongedefinieerde beschuldiging van terrorisme tegen Prof. Sison is het eerst geuit door de regeringen van de VS en de Filippijnen. Het is een politiek gemotiveerde aanklacht om, in strijd met de Gezamenlijke Verklaring van Den Haag, het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP) onder druk te zetten in de vredesonderhandelingen met de regering van de Republiek der Filippijnen (GRP).

  De politieke motieven achter deze beschuldiging zijn herhaaldelijk verwoord door regeringsfunctionarissen van de GRP, met name door wijlen Blas Ople, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken en door Norberto Gonzales, Nationaal Veiligheidsadviseur. Zij hebben openlijk toegegeven dat de beschuldiging van terrorisme onmiddellijk zal worden ingetrokken zodra het NDFP capituleert, een permanent staakt het vuren afkondigt en verder zwijgt over de oorzaken van het gewapend conflict in deFilippijnen. Maar deze ongegronde beschuldiging heeft slechts geleid tot verlamming van de vredesonderhandelingen.

  De Raad van de EU heeft zich verlaagd tot een instrument tot politieke vervolging van Prof. Sison. Het is de parlevinker geworden van een politiek gemotiveerde en juridisch onhoudbare aanklacht van terrorisme. De Raad is de onnozele factor geworden in de verstoring en de verlamming van de GRP-NDFP vredesonderhandelingen, in weerwil van het feit dat het Europese Parlement ten aanzien van dezeonderhandelingen herhaaldelijk in resoluties zijn instemming en steun heeft verwoord.

  De leugenachtigheid van de beschuldiging van terrorisme tegen Prof.Sison blijkt wel hieruit dat de Raad desperaat en wederrechtelijk Sison probeert voor te stellen als ‘terrorist’ omdat hij voorzitter van de Communistische Partij van de Filippijnen (CPP) en hoofd van het NieuweVolksleger (NPA) zou zijn en door de uitspraken van de Raad van Staten van de Rechtseenheidkamer, waarin hij erkend wordt als politiek vluchteling volgens Art. 1A van het Vluchtelingenverdrag te vervalsen en te verdraaien.

  In de Filippijnse jurisprudentie bestaat de Hernadez doctrine op politieke misdaden, volgens welke de CPP en het NPA slechts verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor rebellie en niet voor terrorisme. De Raad van de EU wil niets van deze doctrine weten en laat zich liever manipuleren door de regeringen van de Filippijnen en de VS om de beschuldiging van rebellie in de Filippijnen om te zetten in een beschuldiging van terrorisme in de EU. Onderwijl treedt zij het recht op vrije meningsuiting en het recht op vrijheid van vereniging vanProf. Sison met voeten door hem met de bewering dat hij de voorzitter is van de CPP te criminaliseren als ‘terrorist’.

  De brief van 23 april 2007 van de Raad aan Prof. Sison waarin de valse beweringen tegen hem in de afgelopen vier jaar voorgelegd aan het Europese Hof van Eerste Aanleg worden herhaald, vertoont geen enkel spoor van argumentatie of motivering voor zijn plaatsing op de terroristenlijst. De valsheid en leegte van deze beweringen is al aan het licht gebracht bij de procedures van 2003 tot 2006 voor het Europese Hof van Eerste Aanleg. Op 22 mei is Prof. Sison via zijn raadsman uitgebreid ingegaan op deze brief en heeft andermaal geprobeerd de valsheid van de beweringen tegen hem duidelijk te maken. Maar toch plaatst de Raad hem op 28 juni 2007 gewoon weer op de terroristenlijst.

  Wij zijn, door publieke uitspraken van Filippijnse en Nederlandse overheidsfunctionarissen, verontrust, dat de Raad van de EU de uitspraak van 11 juli 2007 van het Europese Hof van Eerste Aanleg ten gunste vanProf. Sison, gewoon naast zich neer zal leggen en hem op de‘terroristenlijst’ zal laten staan en hem eindeloos zal blijven straffen. Topfunctionarissen van het Arroyo-regiem, met name deNationale Veiligheidsadviseur, Norberto Gonzales, hebben publiekelijk en plechtig beloofd Prof. Sison voor altijd op de terroristenlijst tezullen houden.

  Wij eisen, dat de Raad van de EU stopt met de vervolging en bestraffing van Prof. Sison. Zij dient de letter en de geest en de implicaties en de consequenties van de uitspraak van het Europese Hof van Eerste Aanleg te respecteren. Die uitspraak zegt duidelijk, dat deRaad het recht van Prof. Sison op verdediging dient te respecteren, dat zij redenen en motieven moet aandragen voor zijn plaatsing op de terroristenlijst en dat zij hem alle mogelijkheden moet bieden tot juridische bescherming tegen de valse en ongedefinieerde beschuldiging van terrorisme.

  Het minste wat de Raad kan doen om de vervolging van Prof. Sison te stoppen en haar respect te tonen voor de uitspraak van het Europese Hof van Eerste Aanleg is hem onmiddellijk uit haar ‘terroristenlijst’ te schrappen. Al meer dan vier jaar vervolgt en bestraft de Raad Prof.Sison wederrechtelijk door hem te brandmerken als terrorist en brengt hem daarmee morele en materiële schade toe. Het doen van gerechtigheid heeft nu lang genoeg op zich laten wachten.###

 • Zure druiven

  Over de gecoördineerde hatelijke reacties van de Nederlandse ambassade en het Arroyo-regiem

  door Prof. Jose Maria Sison
  Politiek hoofdconsulent van het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen

  De Nederlands ambassade in Manilla en functionarissen van het Arroyo-regiem reageerden eenstemmig en vijandelijk op de uitspraak van het Europese Hof in Eerste Aanleg in Zaak T-47/03, Jose Maria Sison tegen de Raad van Europa. Zij denigreren deze uitspraak door te insinueren, dat zij van geen belang is voor het besluit van de Raad om mij ook na 28 juni 2007 op de terroristenlijst te houden.

  De feiten waarover het Hof zich uitsprak, liggen hoofdzakelijk binnen de periode van het eerste besluit van de Raad om mij op de zwarte lijst te zetten van 28 oktober 2002 tot de laatste openbare behandeling van mijn zaak voor het Hof op 30 mei 2006. Daarbinnen viel ook het besluit van de Raad van 29 mei 2006. Maar het Hof heeft in zijn uitspraak nadrukkelijk ook het besluit van de Raad van 28 juni 2007 opgenomen. Daarom is de uitspraak direct van toepassing op het laatste besluit van de Raad om mij op de zwarte lijst te handhaven.

  Ik nodig het publiek en de pers uit om de website van het Europese Hof van Eerste Aanleg te bezoeken en nauwkeurig het 55 pagina’s lange oordeel in mijn zaak te lezen. Het oordeel vernietigt daarin het laatste van de serie besluiten van de Raad om mij op de lijst te houden en mij illegale straffen op te leggen. Het oordeel zegt, dat de Raad mijn recht op verdediging heeft geschonden en heeft verzaakt redenen te geven voor haar besluit en inbreuk maakt op mijn recht op effectieve juridische bescherming.

  Het Hof veroordeelt de Raad om mij als klager en het NDFP als interveneur alle kosten te vergoeden gerelateerd aan de rechtsgang. Het Hof spreekt zich niet uit over compensatie van mijn ingehouden uitkering door de Raad, noch over vergoeding van de door mij geleden materiële en immateriële schade, maar het oordeel maakt wel de weg vrij om Nederland daarvoor aansprakelijk te stellen in verdere processen op Europees niveau.

  Het oordeel van het Hof heeft net zo goed betrekking op het besluit van de Raad van 28 juni 2007, omdat dat besluit dezelfde manco’s vertoont als het besluit van 29 mei 2006 en net zoveel inbreuk maakt op mijn recht op verdediging en effectieve juridische bescherming. Voorafgaand aan haar besluit van 28 juni 2007 zond de Raad mij een brief dd 23 april 2007, waarin zij dezelfde leugens herhaalde als eerder voorgelegd aan het Hof. Ik heb daarop mijn mening gegeven in een brief dd 22 mei 2007. De Raad heeft mij niet willen horen voorafgaand aan haar besluit van 28 juni 2007. Zij bood mij geen wederhoor noch weerwoord. Al meer dan vier jaar ontloopt de Raad haar verantwoordelijkheid voor het schenden van mijn rechten.

  Tot op de dag van vandaag ben ik nog nooit opgeroepen voor een onderzoek naar enige door mij gepleegde daad van terrorisme. Noch in Europa, noch elders ben ik ooit door politie of rechtbanken verhoord of in staat van beschuldiging gesteld. Ook in de Filippijnen ben ik daarvoor nooit aangeklaagd. Pas op 15 juli 2007 wordt de antiterrorisme wet daar van kracht. En deze repressieve wet wordt nu bestreden voor het Opperste Gerechtshof als zijnde een schending van de Verklaring van de Mensenrechten.

  De vijandige reactie van de Nederlandse ambassade en de Filippijnse functionarissen op de gunstige uitspraak die het Hof in mijn zaak heeft gedaan weerspiegelt de arrogantie, de kwaadaardigheid en de opzettelijke wreedheid van staatsautoriteiten onder invloed van de ‘war on terror’ van Bush in de draconische wereld van imperialistische plunder, fascisme en agressie. Achter de schermen zijn de regeringen van de VS, Nederland en de Filippijnen al bezig de Raad van Europa op te stoken het oordeel van het Europese Hof van Eerste Aanleg te omzeilen of te negeren en de juridische strijd aan te laten slepen en mij onderwijl te blijven vervolgen.

  Ik spreek uit ervaring. Ik weet hoe de Nederlandse regering mij een legale status en een verblijfsvergunning heeft weten te onthouden ondanks dat ik door haar hoogste administratieve rechtscollege, de Raad van State, ben erkend als politiek vluchteling. De Nederlandse regering is de meest actieve ijveraar binnen de Raad van Europa voor de plaatsing van mij op de terroristenlijst en gaat daarbij zover de voor mij gunstige uitspraken van 1992 en 1995 van de Raad van State in mijn asiel procedure te verdraaien en te vervalsen.

  Mijn raadslieden en ik eisen van de Raad van Europa het oordeel van het Hof te aanvaarden en te eerbiedigen. We rekenenen er op dat de Raad binnen de termijn van twee maanden beroep zal aanteken tegen de uitspraak van het Hof. Een dergelijk beroep zal de volgende ronde van een langdurig juridisch proces in gang zetten, tenzij het Hof besluit de procedure te bekorten.

  Terwijl het juridisch gevecht doorgaat, zal ik als gebrandmerkte terrorist vogelvrij blijven voor openlijk aangezette haat en geweld tegen mijn persoon en zal men zijn laarzen blijven afvegen met mijn rechten en mij als maatschappelijk dood beschouwen, beroofd van alle economische bestaansmiddelen, zoals gebruik was in het Frankrijk van voor de revolutie. Ik heb echter al één slag binnengehaald in de vorm van de uitspraak van het Europees Hof van Eerste Aanleg.

  Ik doe een beroep op alle mensen, partijen, organisaties en bewegingen die mij gesteund hebben in mijn juridische en politieke strijd ter verdediging van mijn fundamentele rechten en vrijheden, om ferm, waakzaam en militant op te treden tegen de krachten van imperialistische plunder, fascisme en agressie. Deze duivelse krachten zijn onvermoeibaar in het uitbuiten en onderdrukken van mensen. Zij worden door hebzucht en bloeddorst aangedreven bij het onderdrukken van hen die strijden voor nationale bevrijding van onderdrukte volkeren, voor democratie en sociale gerechtigheid voor de werkende mensen, voor vooruitgang en wereldvrede. We moeten onze strijd voor een betere wereld voortzetten.

 • Een overwinning voor de Gerechtigheid

  De Uitspraak van het Europese Hof van Eerste Aanleg is een Overwinning voor de Gerechtigheid

  Persverklaring, 13 juli 2007 door Prof. Jose Maria Sison
  Politiek Hoofdconsulent van het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen

  De uitspraak van het Europese Hof van Eerste Aanleg (EHEA), die vernietigend is voor het besluit van de Raad van Europa om mij als ‘terrorist’ op hun zwarte lijst te zetten, is een overwinning voor de eerlijkheid en de redelijkheid. Het is niet louter een overwinning mijnerzijds. Het is een overwinning voor alle mensen, voor mijn team van juristen, voor het NDFP, dat optrad als interveneur en voor het Internationaal Comité DEFEND. Zij hebben mij vastberaden en energiek gesteund en voor gerechtigheid en tegen mijn vervolging gestreden. Ik wil hen hierbij allen dank zeggen.