De Armoede Situatie van de Boeren en de Oprichting van PATRIA

“De start van een eerlijk landhervormingsprogramma”

Sinds bijna 20 jaar is op de Filippijnen een landhervormingsprogramma van kracht, dat pretendeert meer land voor de Filippijnse boeren ter beschikking te stellen. Dit programma heet CARP (Comprehensive Agrarian Reform Program).

Om te beginnen wat feiten door Danilo Ramos, Secretaris Generaal KMU:

  • meer dan 75% van de beroepsbevolking is afhankelijk van werk in de landbouwsector;
  • de meerderheid van de boeren is geen eigenaar van de 1 tot 1,5 hectare land die ze bewerken, zij huren dit land of werken als boerenarbeider;
  • het dagelijks loon loopt van 2,30 tot 3,20 euro maar arbeiderslonen zakken soms tot 0,75 tot 0,30 euro;
  • hoewel de landbouw de ruggengraat van de Filippijnse economie is, blijft deze zeer kleinschalig en worden sterk achtergebleven methodes gebruikt.

Danilo Ramos, Secretaris Generaal KMUDanilo Ramos, Secretaris Generaal KMU

Aangezien er bitter weinig terecht komt van de hervormingsplannen van de regering is nu PATRIA (People’s Alliance for Genuine Agrarian Reform) in het leven geroepen. Dit is een verbond van boeren, landarbeiders, vissers en o.m. parlementsleden en vertegenwoordigers van kerken en maatschappelijke organisaties, die zich in willen zetten voor werkelijke landhervorming. Zij stelt dat zolang de uitvoering van CARP al duurt, de monopoliepositie van groot grondbezitters en de buiten- en binnenlandse corporaties op geen enkele manier is afgenomen. Erger nog: de feodale en semi-feodale uitbuiting en onderdrukking is zelfs geïntensiveerd. PATRIA onderstreept, dat hoewel de Filippijnen rijk zijn aan natuurlijke grondstoffen alsmede het feit dat 40% van de 30 miljoen hectare land bestaat uit gecultiveerde landbouwgrond, de meerderheid van de bevolking lijdt aan honger en armoede.

De regering Arroyo heeft nog 3 jaar te gaan tot de verkiezingen en heeft een strategie ontwikkeld om deze armoede categorisch te ontkennen. Ondanks de sterk afgenomen populariteit van de regering Arroyo verklaarde perschef Bunye: “We hechten geen belang aan slechte verkiezingsprognoses zolang de economische graadmeters verbeteren. Het is niet voor het eerst dat verdedigers van het regeringsbeleid hun toevlucht zoeken in een goed-nieuws show om op die manier de aandacht weg te halen van de schandalen, de onregelmatigheden en de mensenrechtenschendingen. Het is al erg genoeg dat de stedelingen in reactie op het nieuws over economische groei aangeven hier niets van te merken, nog erger is dat de grote meerderheid van de Filippino’s (de boeren op het platteland) meer en meer te lijden heeft van onacceptabel slechte leefomstandigheden, ondanks de zogenaamde economische groei.

Tijdens de recente aankondiging van de Millennium Ontwikkelings Doelen 2007 verklaarde Mrs. Arroyo dat het percentage Filippino’s dat in extreme armoede leeft, is gedaald van 20,4% in 1990 tot 10,2% in 2005. Zij voegde hier aan toe: “Onze visie is, dat binnen 20 jaar er een Filippijnse staat is met vrijwel de status van 1e wereldland als wij de armoede drastisch hebben verminderd, een robuuste middenklasse hebben gecreëerd en verder alle kenmerken hebben van een moderne samenleving welke tot uiting komt in sterke en stabiele instituties.”

Een kritische blik op deze visie leert echter dat deze doelstellingen niet ten goede komen aan het merendeel van de bevolking: de boeren, de boerenarbeiders en ook de kleine vissers kunnen op geen enkele manier profiteren van de winsten die gemaakt worden. Deze winsten zijn trouwens betrekkelijk; de geclaimde drastische daling van de armoede van 1990 tot 2006 bijvoorbeeld, is niet het resultaat van economische groei en een meer billijke verdeling van de rijkdom maar een statistische truc om de armoedegrens te herdefiniëren en zodoende te verlagen.

De boerenorganisatie KMP (Kilusang Magbubukid ng Pilipinas) wees al op de zwakheden van CARP door aan te geven dat alle landbouwgrond bestemd voor landhervorming in 1995 al verminderd was tot 4,6 miljoen hectare. Dit betekent dat van de 12,6 miljoen hectare die bebouwd kan worden met traditionele landbouw – en export gewassen 8 miljoen hectare niet eens onder de CARP valt. De DAR heeft het over een succes maar de waarheid is anders. Het is waar dat veel boeren de documenten bezitten die hen recht geeft op het land, maar er zijn veel redenen dat zij het land niet krijgen. Zo is er grond onttrokken aan de landhervorming door het land ineens te benoemen als “toeristische gebieden”. Ook meerdere grote hacienda’s hebben de landhervormingen weten te ontwijken door eigen regelgeving.

De boerenorganisatie KMP wil ook aandacht voor het feit dat het geweld tegen de boeren, vooral zij die opkomen voor hun economische en politieke rechten, nog versterkt wordt door de hardhandige onderdrukking door het leger, de politie en paramilitaire groeperingen zoals de beruchte CAFGU (Citizens Armed Forces Geographical Unit). Motto van de KMP is de roep om de werkelijke hervormingen op de nationale agenda te krijgen en op deze manier zowel de landbouw te moderniseren, de economie op het platteland en nationaal te ontwikkelen en bovenal om de sociaal-culturele en economische omstandigheden te verbeteren van tweederde van de Filippijnse bevolking.

Daarnaast roept de KMP op om verdere doorvoering van CARP af te wijzen. Progressieve parlementariërs nemen het op voor de boeren en hebben een wetsvoorstel gedaan waarin elementen van de werkelijke landhervorming naar voren komen. Zij realiseren zich echter dat het Congres gedomineerd wordt door grootgrondbezitters zodat dit wetsvoorstel weinig kans van slagen heeft. Conclusie moet zijn dat PATRIA een zeer belangrijk initiatief vormt van groot belang voor het platteland en de gehele natie. Alleen de weg van eerlijke landhervorming, in samenhang met nationale industrialisatie kan de Filippijnen brengen tot een staat waar economische groei is, sociale gerechtigheid en gelijkheid en bovenal duurzame vrede.

Naar een artikel van Carol Pagaduan-Araullo, gepubliceerd in Business World okt. 2007

Oprichtingsbijeenkomst http://www.arkibongbayan.org/2007-10Oct10-PatriaLaunching/patrialaunching.htm