De Raad van de EU moet Vervolging van Prof. Jose Maria Sison Stoppen

Internationaal Comité DEFEND

Persverklaring, 15 juli 2007

Al meer dan vier jaar zit de Raad van de EU Prof. Jose Maria Sison ongenadig op de huid door hem herhaaldelijk en zonder uitleg op haar ‘terroristenlijst’ te zetten en hem in strijd met zijn fundamentele rechten en vrijheden harde sancties op te leggen die absoluut geen tijdelijke beperkende maatregelen zijn, doch in feite neerkomen op eindeloze bestraffing.

De Raad beschuldigt Prof. Sison van terrorisme, wat van alles kan betekenen, maar kan geen enkel specifiek geval van terrorisme noemen. Dat kan ook niet, want Prof. Sison heeft nooit een strafbaar feit gepleegd binnen de jurisdictie van de EU of waar dan ook ter wereld.

De ongegronde en ongedefinieerde beschuldiging van terrorisme tegen Prof. Sison is het eerst geuit door de regeringen van de VS en de Filippijnen. Het is een politiek gemotiveerde aanklacht om, in strijd met de Gezamenlijke Verklaring van Den Haag, het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP) onder druk te zetten in de vredesonderhandelingen met de regering van de Republiek der Filippijnen (GRP).

De politieke motieven achter deze beschuldiging zijn herhaaldelijk verwoord door regeringsfunctionarissen van de GRP, met name door wijlen Blas Ople, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken en door Norberto Gonzales, Nationaal Veiligheidsadviseur. Zij hebben openlijk toegegeven dat de beschuldiging van terrorisme onmiddellijk zal worden ingetrokken zodra het NDFP capituleert, een permanent staakt het vuren afkondigt en verder zwijgt over de oorzaken van het gewapend conflict in deFilippijnen. Maar deze ongegronde beschuldiging heeft slechts geleid tot verlamming van de vredesonderhandelingen.

De Raad van de EU heeft zich verlaagd tot een instrument tot politieke vervolging van Prof. Sison. Het is de parlevinker geworden van een politiek gemotiveerde en juridisch onhoudbare aanklacht van terrorisme. De Raad is de onnozele factor geworden in de verstoring en de verlamming van de GRP-NDFP vredesonderhandelingen, in weerwil van het feit dat het Europese Parlement ten aanzien van dezeonderhandelingen herhaaldelijk in resoluties zijn instemming en steun heeft verwoord.

De leugenachtigheid van de beschuldiging van terrorisme tegen Prof.Sison blijkt wel hieruit dat de Raad desperaat en wederrechtelijk Sison probeert voor te stellen als ‘terrorist’ omdat hij voorzitter van de Communistische Partij van de Filippijnen (CPP) en hoofd van het NieuweVolksleger (NPA) zou zijn en door de uitspraken van de Raad van Staten van de Rechtseenheidkamer, waarin hij erkend wordt als politiek vluchteling volgens Art. 1A van het Vluchtelingenverdrag te vervalsen en te verdraaien.

In de Filippijnse jurisprudentie bestaat de Hernadez doctrine op politieke misdaden, volgens welke de CPP en het NPA slechts verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor rebellie en niet voor terrorisme. De Raad van de EU wil niets van deze doctrine weten en laat zich liever manipuleren door de regeringen van de Filippijnen en de VS om de beschuldiging van rebellie in de Filippijnen om te zetten in een beschuldiging van terrorisme in de EU. Onderwijl treedt zij het recht op vrije meningsuiting en het recht op vrijheid van vereniging vanProf. Sison met voeten door hem met de bewering dat hij de voorzitter is van de CPP te criminaliseren als ‘terrorist’.

De brief van 23 april 2007 van de Raad aan Prof. Sison waarin de valse beweringen tegen hem in de afgelopen vier jaar voorgelegd aan het Europese Hof van Eerste Aanleg worden herhaald, vertoont geen enkel spoor van argumentatie of motivering voor zijn plaatsing op de terroristenlijst. De valsheid en leegte van deze beweringen is al aan het licht gebracht bij de procedures van 2003 tot 2006 voor het Europese Hof van Eerste Aanleg. Op 22 mei is Prof. Sison via zijn raadsman uitgebreid ingegaan op deze brief en heeft andermaal geprobeerd de valsheid van de beweringen tegen hem duidelijk te maken. Maar toch plaatst de Raad hem op 28 juni 2007 gewoon weer op de terroristenlijst.

Wij zijn, door publieke uitspraken van Filippijnse en Nederlandse overheidsfunctionarissen, verontrust, dat de Raad van de EU de uitspraak van 11 juli 2007 van het Europese Hof van Eerste Aanleg ten gunste vanProf. Sison, gewoon naast zich neer zal leggen en hem op de‘terroristenlijst’ zal laten staan en hem eindeloos zal blijven straffen. Topfunctionarissen van het Arroyo-regiem, met name deNationale Veiligheidsadviseur, Norberto Gonzales, hebben publiekelijk en plechtig beloofd Prof. Sison voor altijd op de terroristenlijst tezullen houden.

Wij eisen, dat de Raad van de EU stopt met de vervolging en bestraffing van Prof. Sison. Zij dient de letter en de geest en de implicaties en de consequenties van de uitspraak van het Europese Hof van Eerste Aanleg te respecteren. Die uitspraak zegt duidelijk, dat deRaad het recht van Prof. Sison op verdediging dient te respecteren, dat zij redenen en motieven moet aandragen voor zijn plaatsing op de terroristenlijst en dat zij hem alle mogelijkheden moet bieden tot juridische bescherming tegen de valse en ongedefinieerde beschuldiging van terrorisme.

Het minste wat de Raad kan doen om de vervolging van Prof. Sison te stoppen en haar respect te tonen voor de uitspraak van het Europese Hof van Eerste Aanleg is hem onmiddellijk uit haar ‘terroristenlijst’ te schrappen. Al meer dan vier jaar vervolgt en bestraft de Raad Prof.Sison wederrechtelijk door hem te brandmerken als terrorist en brengt hem daarmee morele en materiële schade toe. Het doen van gerechtigheid heeft nu lang genoeg op zich laten wachten.###