Oecumenische Top over de Vredesonderhandelingen

Verklaring van de Tweede Oecumenische Top van Kerkleiders
betreffende de GPH - NDFP Vredesonderhandelingen,
georganiseerd door het Filippijns Oecumenisch Vredesplatform
Cebu City, 6-8 februari 2012

Wij zijn kerkleiders van vijf grote religieuze federaties. Wij kwamen bijeen om na te denken en te discussiëren over de vredesonderhandelingen tussen de Filippijnse regering (GPH) en het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP). Wij luisterden naar de updates van weerszijden met betrekking tot de huidige stand van zaken van de onderhandelingen. Er zijn positieve vooruitzichten die onze hoop doen groeien dat de besprekingen voortgezet zullen kunnen worden, maar tevens werden er enkele kwesties aan de orde gesteld die de voortgang van het proces belemmeren.

Cruciaal b.v. in de huidige impasse is de kwestie van de gedetineerde adviseurs van de NDFP die zich beroepen op de gezamenlijk overeengekomen garanties van veiligheid en immuniteit (JASIG = Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees). De NDFP vroeg om uitstel van de besprekingen van juni 2011 om de GPH de tijd te geven de adviseurs in vrijheid te stellen. Hoewel de GPH reeds enkele adviseurs heeft vrijgelaten, eist de NDFP dat de GPH de gezamenlijke verklaring van 21 februari 2011 honoreert om de meeste, zo niet alle adviseurs die onder de JASIG vallen, vrij te laten. De GPH heeft onlangs verklaard, dat zolang de wederzijdse commissies die de allesomvattende afspraken betreffende sociale en economische hervormingen (CASER = Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms) voorbereiden en hun werkzaamheden nog niet hebben afgerond, zij de vredesonderhandelingen niet hervatten. Zij verklaarden tevens dat er geen formele gesprekken zullen plaatsvinden over zaken die de JASIG betreffen. Op haar beurt werd dit door de NDFP gezien als een poging om de onderhandelingen te laten mislukken. Wij begrijpen ten zeerste de belangen van beide partijen.

Om onze betrokkenheid ter ondersteuning van de formele vredesbesprekingen te accentueren en te pogen de huidige impasse te doorbreken, roepen wij de regering op, om diegenen onder de NDFP adviseurs die bereid zijn om onder de regels van het Kerkasiel te vallen, onder de erkenning van de collectieve 'hechtenisgarantie' van de lidkerken van het Filippijns Oecumenisch Vredesplatform, vrij te laten. Dit is onze manier van verkondiging van het Evangelie van de Vrede. Wij roepen de GPH en de NDFP op dit aanbod te overwegen. Als leden van de kerk erkennen wij dat de weg naar een rechtvaardige en duurzame vrede gecompliceerd is. Maar wij volharden omdat wij er zeker van zijn dat met God niets onmogelijk is en bovenal gaan ons de belangen van de mensen ter harte.
Wij geloven dat er tijden zijn waarin het noodzakelijk is om moedig nieuwe mogelijkheden te creëren, het Kairosmoment te onderkennen, opdat de formele besprekingen doorgang zullen kunnen vinden.

Wij bidden dat dit aanbod van onze kant de weg zal kunnen effenen voor beide partijen om door te gaan met de vredesonderhandelingen, die gebaseerd zijn op gemeenschappelijk overeengekomen principes en randvoorwaarden.
Wij zien van harte uit naar de volgende inhoudelijke agenda, de CASER, zodat de fundamentele kwesties die onvrede veroorzaken, aangepakt kunnen worden.
Wij zetten onze profetische stemmen voor vrede kracht bij in het ter harte nemen van het verlangen van onze mensen naar de moeizaam te bereiken vrede, die de condities zal kunnen scheppen voor een rechtvaardige en duurzame ontwikkeling van ons land en volk.

Wij verzoeken u allen dringend om u aan te sluiten bij onze gebeden en solidariteit in deze zoektocht naar een toekomst, onze kinderen waardig.

"Dit is wat de Eeuwige van u vraagt: Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God" (Micha 6:8)

8 februari 2012

Namens het Filippijns Oecumenisch Vredesplatform:

Aartsbisschop Antonio J. Ledesma, S.J., DD
Covoorzitter

Mevr. Sharon Rose Joy Ruiz-Duremdes
Covoorzitter

Most Rev. Deogracias S. Iñiguez, Jr., DD
Hoofd van het secretariaat

Reference:
Bp. Deogracias Iniguez, Jr., DD,
PEPP Head of Secretariat, (mobile: 09175222744)