Migranten en Vluchtelingen in Europa vragen om Solidariteit en Actie tegen de Plannen van de GFMD

Amsterdam — Met het luide scanderen van de leus "organiseer, organiseer, organiseer" spraken de migranten en vluchtelingen, die deelnamen aan een forum in Amsterdam op zaterdag 11 oktober, zich uit voor het organiseren van acties van onderop, om hun penibele situatie aan de orde te stellen en de strijd aan te gaan voor de rechten van de buitenlandse werkers zonder papieren, en ook voor een resolute campagne voor hun regularisering. Zij deden ook een beroep op de echte voorsprekers van migranten en vluchtelingen en riepen hen op tot solidariteit met hun zaak.

Het forum in Amsterdam, Challenging the Global Forum on Migration and Development in zijn Europese context, werd aangevoerd door de International Migrants' Alliance Europe (IMA-Europe), dat is samengesteld uit in Europa gevestigde Turkse en Filippijnse migranten- en vluchtelingen organisaties, die deelnamen aan de oprichtingsvergadering van de IMA op 15 juni in Hong Kong. De IMA, een brede internationale alliantie, vertegenwoordigt 118 basis migranten organisaties uit 25 landen in Oost-Azië en Oceanië, Zuid-Azië, Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, de Verenigde Staten, Canada, Afrika en het Midden-Oosten.

Het forum werd georganiseerd in reactie op het proces van het Global Forum on Migration and Development (GFMD), om met name de aandacht te vestigen op de reële situatie van migranten en vluchtelingen in Europa en om te pleiten voor concrete actie. Het forum is, zoals Grace Punongbayan, lid van het internationale coördinerende orgaan van de IMA, uiteenzette, een organisatie door en voor migranten en vluchtelingen, om de stelling van het GFMD, dat migratie ontwikkeling bevordert, te bekritiseren.

Er waren meer dan 100 deelnemers en gasten uit 29 organisaties, waaronder: de Federatie van arbeidsmigranten uit Turkije in Europa (Atik), de Federatie van arbeidsmigranten uit Turkije in Nederland (HTIF), de Democratische Jeugd Groep van Turkije (YDG), de Federatie van Turkse werknemers uit Oostenrijk (AYIGF), CARAVAN een netwerk van vluchtelingen en advocaten in Duitsland, Afrika Roots Movement, Kabalikat, Pinay-Gabriela, Migrante Sectorale Partylist-NL, Migrante Australië, Migrante-Nederland, Migrante-Europa, TRUSTED, Verenigd Migrant Domestic Workers (UMDW), Maidens voor Christus, IBON-Europa, Volkspartij Artists Network Support Comite voor Werknemers Zonder Papieren (OKIA), het Internationaal Netwerk voor Philippine Studies (INPS), DEFEND Sison Comite, KODAO-Filippijnen, Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS), De Rode Morgen, Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), International League of Peoples' Struggle - Griekenland (ILPS), studenten van het Institute of Social Studies, studenten van de Universiteit van Amsterdam, Latino Gemeenschap en M2M Migranten Radio.

Ufuk Berdan van de Federatie van Turkse arbeidsmigranten in Europa (Atik) en ook vice-voorzitter van de IMA, gaf een beeld van de grimmige situatie van migranten in Europa. Hij legde uit dat de huidige migratie wordt veroorzaakt door de uitbuitende en onderdrukkende neoliberale globaliseringspolitiek van de geavanceerde kapitalistische landen die profiteren van de goedkope arbeid van de buitenlandse werkers. Hij zei dat sinds 1998 12.500 mensen hun leven verloren bij hun poging om de grenzen van Fort Europa te nemen, in de hoop te ontsnappen aan imperialistische agressie-oorlogen, armoede, honger, werkloosheid en ellende in hun land van herkomst. Hij hekelde ten zeerste de migratie-politiek van de Europese Unie die, volgens hem, een afspiegeling is van de reactionaire tendensen op het continent.

Araz Barani van het Duitse Caravan, een militant anti-racistisch en actie-georiënteerd netwerk van vluchtelingen in Duitsland, schilderde in schrille kleuren de 'verschrikkingen' waaraan vluchtelingen in Duitsland blootgesteld worden, zoals verkrachting van vrouwelijke vluchtelingen, racistische aanvallen op vluchtelingen en gekleurde mensen, de doorgaande politiek van deportaties, ontzegging van gezondheids-, sociale- en medische voorzieningen aan vluchtelingen, het gebruik van nazistijl concentratiekampen voor asielzoekers, en de flagrante veronachtzaming van het VN-Verdrag inzake de rechten van de mens door de Duitse regering.

Hij zei, dat de bijeenkomst van regeringsvertegenwoordigers voor de GFMD in Manilla, later deze maand, in werkelijkheid is belegd, om te bespreken "hoe goedkope en gekwalificeerde arbeidskrachten voor de industrie vrij te maken en hoe die dan op de juiste tijd en op de juiste plek te krijgen, en hoe de controle over de ontwikkelingslanden uit te breiden en te versterken".

"Zij spreken van migratie, alsof het iets heel natuurlijks is. Wij spreken van vluchtelingen, omdat het merendeel der mensen op de vlucht is voor oorlog of ellende, of zich uit de armoe omhoog wil werken. Alles vindt zijn oorzaak in de politiek van de heersende machten en hun regeringen. En om niet te hoeven spreken over de oorzaken die de mensen huis en haard doen verlaten, spreken ze van migratie. Als ze globaal zeggen, bedoelen ze de dictatuur van het kapitaal. Als ze het hebben over de beschaafde maatschappij, dan bedoelen ze het barbaarse systeem dat ze naar Afrika, Latijns-Amerika en Azië gebracht hebben, dan bedoelen zij de bommen die zij loslaten boven Irak en Afghanistan," zei Barani.

Hij riep op tot solidariteit met de onderdrukten en de actieve verdediging van vluchtelingen en migranten zoals Caravan de laatste 10 jaar deed.

Erik Meijer, lid van het Europees Parlement en vertegenwoordiger van de Socialistische Partij in Nederland, waarschuwde de deelnemers over het steeds restrictiever en vaak racistische migratiebeleid van de Europese Unie. Hij zei, dat migranten, vluchtelingen en Europese burgers, die opkomen voor de rechten van migranten, worden geconfronteerd met de realiteit, dat degenen die haat zaaien tegen migranten en hun aantal en rechten willen beperken, de meerderheid vormen in alle landen, regeringen en parlementen in Europa.

Over de EU-richtlijn betreffende terugkeer, zei Meijer, dat, hoewel de 27 aangesloten landen van de EU zich verplicht hebben die richtlijn uit te voeren, de praktijk in elk land anders is. Hij noemde als voorbeeld de rechtse regering van Berlusconi in Italië, die nu al repressieve maatregelen tegen migranten treft, terwijl, aan de andere kant, andere EU-landen verder een beperkte amnestie blijven toepassen.

Terwijl hij de migranten en vluchtelingen opriep een zo breed mogelijke solidariteit van de vakbonden en andere progressieve organisaties los te krijgen, riep Meijer hen ook op, om de oorzaken van gedwongen migratie aan het licht te brengen.

"Internationale solidariteit betekent, dat wij de omstandigheden in de uitzendende landen aanpakken, opdat de mensen niet buiten hun eigen land naar werk hoeven te zoeken," benadrukt Meijer.

Marijke Bijl van het Comité Steun voor Illegale Werknemers in Nederland (OKIA) beschreef de geschiedenis van de invoer door de Nederlandse staat van goedkope buitenlandse arbeiders uit het Middellandse-Zeegebied in de jaren 1960, en de strijd voor de regularisatie van ongedocumenteerde arbeidsmigranten in Nederland in de jaren 1990. Ze zei dat de organisaties van migranten en hulpverleners moeten kijken naar de leefomstandigheden van buitenlandse arbeiders zonder papieren, en effectief lobby-en voor de rechten van die mensen door te laten zien hoe zij gemarginaliseerd worden en uitgebuit.

Ds Cesar Taguba, voorzitter van Stichting Migrante Europa, leverde kritiek op het GFMD omdat het "elitair en niet empathisch" is. Hij zei dat de GFMD geen aandacht schenkt aan de structurele oorzaken van migratie, namelijk, de onderontwikkeling, die te wijten is aan de neoliberale globaliseringspolitiek van de geavanceerde kapitalistische landen.

Taguba zei: "Liberalisering, deregulering en privatisering worden het volk opgelegd, met als gevolg de-industrialisatie, de instorting van de lokale industrie en massale werkloosheid, het ongehinderd plunderen van de natuurlijke hulpbronnen, de vernietiging van het milieu, de verkoop van activa van de staat voor spotprijzen aan de op winst gerichte transnationale ondernemingen, en het ver buiten het bereik van de meerderheid plaatsen van de basisvoorzieningen. Met de door de VS geleide 'oorlog tegen terreur' als excuus, onderdrukken staten mensen die pleiten voor ontwikkeling van het volk, voor de verdediging van het nationale patrimonium en die strijden voor soevereiniteit en maatschappelijke hervormingen."

Hij riep migranten en vluchtelingen op te strijden voor: kwijtschelding van schuld aan hun landen en repatriëring van gestolen rijkdommen; rechtvaardige en eerlijke handel; ontwikkelingshulp in overeenstemming met de prioriteiten van het zuiden; democratisering en transparantie van de internationale financiële instellingen, handelsorganisaties en staten; en de neoliberale globalisering aan de kaak te stellen en te veroordelen. Hij riep ook de aanwezigen in het forum op tot de uitdaging van de vorming van een Europees Forum van Migranten for Alternative Development Strategies naar Sociale Transformatie.

"Wij zijn tegen de GFMD, want wij zijn voor echte volksontwikkeling. Wij houden ons aan de VN-verklaring inzake het recht op ontwikkeling, hetgeen consistent is met onze droom van een samenleving waar mensen niet worden gedwongen om te migreren om te kunnen overleven; een samenleving waar iedereen gelijke kansen heeft op een waardig leven, waar ieders capaciteiten om bij te dragen aan de opbouw van een rechtvaardige en progressieve samenleving tot ontwikkeling kunnen komen", zei Taguba.

Het open forum dat toen volgde daverde van de vragen en oproepen voor de regularisatie van de ongedocumenteerde arbeidsmigranten, met name van huishoudelijk personeel. De buitenlandse werkers stonden ook te popelen om concrete acties te ondernemen om aandacht te krijgen voor hun benarde situatie. Een vertegenwoordiger van het Comité DEFEND, een netwerk ter verdediging van de democratische rechten van progressieven in Europa, gaf een chronologisch overzicht van de onrechtvaardige politieke en juridische vervolging van de Filippijnse vluchteling Prof Jose Maria Sison. Hij benadrukte, dat de strijd van professor Sison voor zijn rechten gevolgen heeft voor allen die op soortgelijke wijze het mikpunt zijn van politieke vervolging in Europa.

Een Turkse arbeider uit Rotterdam sprak over hun marginalisering door de Nederlandse samenleving. Tita Coring van het in Amsterdam gevestigde United Migrant Domestic Workers, zei dat buitenlands huishoudelijk personeel zonder papieren slechts door zich te verenigen en te organiseren het gevaar van deportatie kan bestrijden. Ze zei dat ook het lidmaatschap van vakbonden een zekere mate van bescherming kan geven, niet alleen in termen van arbeidsvoorwaarden, maar ook in termen van het voorkomen van een mogelijke uitzetting.

Eman, een Afrikaan, lid van TRUSTED, suggereerde een twee-daagse 'staking' in Nederland van buitenlands huishoudelijk personeel zonder papieren om de onmisbaarheid van hun werk voor veel Nederlandse gezinnen en voor de Nederlandse samenleving als geheel aan te tonen.

Een ander hoogtepunt van de deelsessie was de korte toespraak van een overlevende van de brand in het detentie-centrum Schiphol twee jaar geleden waarbij 11 migranten zonder papieren de dood vonden. Het detentie-centrum was een faciliteit voor verdachte drugskoeriers en werd gebouwd in 2001, maar werd later gebruikt als detentie-centrum om buitenlanders zonder papieren voorafgaand aan hun uitzetting op te sluiten. Bij het uitbreken van de brand, die te wijten is aan onachtzaamheid van de overheid, zaten daar 85 mensen van 35 nationaliteiten vast. De overlevenden lijden allen aan meer of minder ernstige lichamelijke en psychologische gevolgen. Hen was door de Nederlandse regering een verblijfsvergunning beloofd, maar zij wachten er nog steeds op.

De spreker nodigde de deelnemers aan het forum uit voor de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de brand in het Schiphol detentie-centrum op 26 oktober in Amsterdam. Een pleitbezorger voor de slachtoffers merkte op: "De buitenlanders zonder papieren worden in die detentie-centra onmenselijk behandeld".

Het forum werd gesloten met een oproep tot solidariteit en concrete acties van de migranten en de vluchtelingen aan henzelf, en zij zetten hun handtekening op een vel papier als symbool van voornemen elkaar binnenkort weer te ontmoeten, dan niet alleen om te praten, maar om acties en campagnes te organiseren om terug te vechten!

Opgesteld door: IMA-Europe (vertaling Jan Beentjes) Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.