Over de NFS

Samenwerken om de leefomstandigheden
van de kansarmen te verbeteren!

Visie:

Het streven is, het verbeteren van de leefomstandigheden en mogelijkheden van de mensen van wie de basisvoorzieningen worden bedreigd door onrechtvaardige structuur, calamiteiten en onderdrukking.

Een duurzame oplossing hiervoor is mogelijk, wanneer economie en politiek zijn gericht op het welzijn van de mens en natuurbehoud. Sociale bewegingen zijn cruciaal, omdat ze van onderaf werken; samenwerken met de werknemer, pachter, stedelijk armen, inheemse bevolking, vrouwen, jeugd e.a.; het opnemen voor die bevolkingsgroepen om hun recht op de basisbenodigdheden te realiseren.

Missie:

De Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging, in 1988 opgericht, is ontstaan vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op de basisbenodigdheden. Wij richten ons op het verbeteren van de leefomstandigheden en menselijke mogelijkheden van de allerarmsten. Daarom zijn wij solidair met de sociale bewegingen in de Filipijnen en in Nederland die werken aan armoedebestrijding.

De behoeften van het Filipijnse volk zijn talrijk. Zo is er de noodzaak om zich te richten op de behoeften van diegenen die lijden onder de onrechtvaardige structuur (slechte gezondheidszorg, armoede, werkloosheid, enz.); natuurlijke calamiteiten (natuurrampen, aardbevingen, tyfoons, enz.); en de onderdrukking (politieke gevangenen, interne vluchtelingen, verdwijningen, enz.).

foto: Kalikasan, dec 2017

De mensen hebben dromen, zoals u en ik die hebben, over menselijk geluk. Dromen, dat het goed gaat met je partner, je kinderen, op school en thuis; dat je gezond blijft, en over dingen die je graag zou willen hebben, een prettig huis om in te wonen. In de Filippijnen hangt de verwerkelijking van die menselijke dromen aan een zeer dun draadje. Het gaat niet om het verlangen naar meer, maar juist om de elementaire dingen zoals werk, een dak boven het hoofd en scholing voor de kinderen.

Doelstellingen:

De NFS tracht zo breed mogelijk humanitaire, politieke, materiële en morele steun te vergaren voor de onafhankelijke beweging van de democratische krachten in de Filippijnen. Zij zal de democratische krachten in Nederland en de Filipijnen verenigen om de wederzijdse solidariteit te bevorderen.

Programma:

De Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging speelt in op serieuze en urgente problemen in de Filippijnen met een negatieve invloed op het welzijn van de mensen. Deze problemen komen ter kennis van de NFS via haar partners in de Filipijnen die op hun beurt weer in contact staan met de sociale bewegingen in de verschillende regio’s.

Het beleidsplan is erop gericht om flexibel te zijn om jaarlijks op de actualiteit en de urgente problemen in te kunnen spelen. Het jaarlijkse actieprogramma wordt opgemaakt met onderstaand programma als basis.

 • Het ondersteunen van campagnes van het Filippijnse volk en/of initiatief nemen voor campagnes;
 • Het organiseren van informatieve activiteiten voor de Nederlandse en Filipijnse bevolking over elkaars situatie;
 • Het stimuleren van samenwerking tussen Nederlandse en Filippijnse sociale organisaties van arbeiders, boeren en specifieke groeperingen zoals studenten, vrouwen, inheemse volken, gezondheidszorgwerkers, advocaten, wetenschappers, tegen kinderexploitatie en voor zorgzaam milieubeheer;
 • Het uitvoeren van lobbywerk om het Nederlandse beleid ten aanzien van de Filipijnen te beïnvloeden;
 • Het stimuleren van basisorganisaties door een programma van wederzijdse bezoeken;
 • Het ondersteunen van initiatieven van Filipino’s in Nederland gericht op zelforganisatie en zelfhulp.

Wat doen we:

De Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging richt zich op de behoeften van diegenen die lijden onder de onrechtvaardige structuur (slechte gezondheidszorg, armoede, werkloosheid, enz.), calamiteiten (natuurrampen, aardbevingen, tyfoons, enz.) en de onderdrukking (politieke gevangenen, interne vluchtelingen, verdwijningen, enz.).

Hieruit voort komen drie aandachtsgebieden van ‘wat we doen’. Deze staan vaak niet los van elkaar. De drie aandachtsgebieden zijn: Voedselzekerheid & Basisvoorzieningen; Noodhulp & Wederopbouw; en Mensenrechten & Vrede.

 • Voedselzekerheid & Basisvoorzieningen: (gezondheidszorg, armoede, werkloosheid, enz.);
  Het land wordt gekenmerkt door een onrechtvaardige structuur met een sociale ongelijkheid tot gevolg. Een overgroot deel van de bevolking leeft in absolute armoede. Voor hen zijn de sociale basisvoorzieningen zoals o.a. onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid verre van vanzelfsprekend. Zelfs met een inkomen uit een baan, die meestal ook nog eens een tijdelijke baan is, is het minimumloon bij verre niet toereikend om te voorzien in de basisbenodigdheden.
  Deze mensen verdienen onze steun!
 • Noodhulp & Wederopbouw: (natuurrampen, aardbevingen, tyfoons, enz.)
  Jaarlijks veroorzaakt natuurgeweld calamiteiten en laat een spoor van vernielingen achter. De supertyfoon Haiyan in 2013 was een van de grootste rampen ooit. Veel van de slachtoffers wonen op kwetsbare plaatsen, in schamele huisjes die niet tegen het natuurgeweld bestand zijn. Het is bijna niet voor te stellen, wat de betrokken mensen moeten doormaken.... Het verlies van dierbaren, verlies van huis en haard, de enorme chaos, geen inkomsten.... 
  Deze mensen verdienen onze steun!
 • Mensenrechten & Vrede: (politieke gevangenen, interne vluchtelingen, verdwijningen, enz.)
  Jaarlijks blijkt uit de mensenrechtenmonitor dat mensen die kritisch staan tegenover het beleid van de regering en opkomen voor de mensenrechten, milieubescherming, sociaal economische verbeteringen, echte democratie en vrede, het doelwit zijn van intimidatie en repressie. Ondanks de onderdrukking en repressie zijn ze vastbesloten om te blijven werken aan een democratische en rechtvaardige samenleving.
  Deze mensen verdienen onze steun!