75-ste Verjaardag Dag van de Mensenrechten: Iedereen heeft Recht op Menswaardig Bestaan!


Boodschap en oproep van Nederlandse burgers aan de regering van Ferdinand Marcos Jr. van de Republiek der Filipijnen

Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging, Open Brief
Amsterdam, 10 december 2023

Onze sympathisanten zijn verontrust over de ontwikkeling, dat moedige mensen die het opnemen voor de arme gemeenschappen en bescherming van de natuur, dat met gevaar voor eigen leven doen. Op deze 75ste verjaardag van de Dag van de Mensenrechten brengen wij deze ernstige zorg onder uw aandacht, met het dringende verzoek aan uw regering om dit aan te pakken.

Vandaag 10 december is het 75 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden die aan alle mensen toekomen. Het zijn rechten die inherent zijn aan het mens-zijn en moeten daarom worden erkend, beschermd en gehandhaafd.

De fysieke behoeften voor de mens zijn voedsel, water, onderdak, kleding, gezondheid, veiligheid (geen bedreiging van geweld of natuurrampen) en financiële zekerheid (voldoende inkomen om te voorzien in de basisbehoeften). Niet fysieke mensenrechten zijn o.m. het recht op vrijheid van meningsuiting, vakbondsvrijheid, recht op onderwijs en het recht op een eerlijk proces.

Het bevreemdt ons dat in een rijk land als de Filipijnen voor miljoenen mensen niet is voorzien in deze fysieke en niet-fysieke mensenrechten. Daar komt bij dat mensen die werken aan ontwikkeling c.q. vooruitgang voor de gemarginaliseerden, om te zorgen dat niemand achterblijft, daarbij het risico lopen te worden opgepakt, te verdwijnen of te worden vermoord.

Boodschap en oproep van Nederlandse burgers aan u:

 • Het is schokkend om te weten dat het Filipijnse volk nog steeds worstelt om te overleven en dat degenen die de arme mensen op veel verschillende manieren proberen te steunen, moeten vrezen voor hun vrijheid of zelfs voor hun leven. Ik dring er bij de Filipijnse regering op aan om de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens te respecteren en een duurzaam leven voor haar volk te garanderen.
 • Durfden we maar gewoon te delen en een de ander wensen tot ontplooiing te komen. Als we dat allemaal aan elkaar gunnen dan hoeft er niet zoveel ellende en onrecht te zijn.
 • In de Filipijnen hoeft geen armoede en ongelijkheid te zijn als de machthebbers met alle Filippino's willen delen!
 • Treurig om te zien dat mensen die hun leven geven aan de armsten allerlei tegenwerking ondergaan van de Filipijnse Overheid.
 • Hopelijk worden de mensenrechtenschendingen voor het internationale strafhof in Den Haag gebracht zodat er een veroordeling kan plaatsvinden.
 • De NFS ondersteunt de verklaring van de speciale VN-rapporteur voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten, dr. Ian Fry. Hierin wordt opgeroepen tot de afschaffing van de Nationale Werkgroep ter Beëindiging van het Lokale Communistische Gewapende Conflict (NTF-ELCAC) en tot de intrekking van de Anti-terrorismewet (ATL), naast andere relevante klimaat- en mensenrechtenkwesties die hij tijdens zijn officiële bezoek van 6 tot 15 november 2023 onderzocht.
 • Er moet zo snel mogelijk een goed vredesakkoord komen tussen de Republiek der Filipijnen (GRP) en het Nationaal Democratisch Front van de Filipijnen (NDFP), zodat verdwijningen, (politieke) moorden en veroordelingen na opgeklopte of valse beschuldigingen tot het verleden gaan behoren. Als dit vredesverdrag gesloten wordt op basis van een erkenning van de grondoorzaken van het gewapende conflict en de oplossing hiervan, kan een rechtvaardige samenleving opgebouwd worden en kan de Filipijnse regering pas goed de Verklaring van de Mensenrechten volgen en handhaven.
 • Laat de Vredesbesprekingen tussen NDFP en de Filipijnse regering eindelijk spoedig opnieuw opgestart worden!
 • Gerechtigheid voor Zara Alvarez! Gerechtigheid voor alle slachtoffers van buitengerechtelijke executies!
 • “Recht op werk en zich te organiseren is bestaanszekerheid. Desondanks zijn vele vakbondsleiders, die zich inzetten voor deze rechten, vermoord. Meneer de President, vervolg de daders van de moord op Jude Fernandez en vele anderen!”
 • Maak een einde aan de bombardementen op plattelandsgemeenschappen.
 • Wij zijn solidair met de slachtoffers van de families in de strijd voor de terugkeer van hun verdwenen familielid, en eisen aansprakelijkheid van de daders.
 • Surface Dexter Capuyan! Surface all desaparecidos!
 • Na 75 jaar VN-mensenrechtenverdrag zien we nog steeds dat de mensenrechten worden genegeerd.
 • Na 75 jaar VN-mensenrechtenverdrag zien we nog steeds dat overal ter wereld de mensenrechten worden genegeerd en internationaal recht wordt overtreden. Achtereenvolgende Filipijnse regeringen zijn verantwoordelijk voor aantasting van fundamentele sociale en politieke rechten van de bevolking. Laat Amanda Echanis met haar baby en alle andere politieke gevangen vrij. Maak een einde aan de armoede van duizenden Filipino’s.
 • Laat de boerenleider Proceso 'nong Cesoy' Torralba vrij!! Nong Cesoy zit vanaf 11 april 2020 vast in de gevangenis van Patin-ay in Agusan del Sur. Op 11 april 2020 werden 200 NGO werkers door het regeringsleger opgepakt. Dit uit wraak voor een aanslag op een militair munitiedepot elders. Een aantal NGO werkers zijn inmiddels weer vrijgelaten. De zaak van nong Cesoy is tot op heden niet voorgekomen en hij zit dus al jaren vast zonder proces. Nong Cesoy heeft heartfailure en dagelijks medicijnen nodig. Laat hem vrij zodat hij van zijn oudedag kan genieten.
 • Iedereen die een rechtvaardige wereld wenst moet het recht hebben om zonder gevaar van leven in actie te komen. Laat Amanda Echanis en baby Randall vrij!!!
 • Laat Amanda Echanis en baby Randall vrij, en allen die gevangen zitten omwille van hun inzet voor rechtvaardigheid in de Filipijnse samenleving.
 • Genoeg is genoeg, het is de hoogste tijd om alle politieke gevangenen vrij te laten. Laat de Filippijnen het goede voorbeeld geven.

Meneer de President, deze Nederlandse burgers willen dat u hun zorgen erkent en deze aanpakt als reactie op de behoeften van uw volk. U zou uitermate trots moeten zijn op de moedige mensen die er dagelijks werk van maken dat er niemand in ontwikkeling en welzijn achterblijft, ter uitvoering van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Wij wachten met grote belangstelling op uw positieve reactie en uw voornemens, die uw intenties zullen aantonen om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te implementeren om alle fysieke en niet-fysieke mensenrechten te garanderen en aan de vereisten ervan te voldoen, voor alle burgers van de Filipijnen.

Laat de Filipijnen aan de internationale gemeenschap het goede voorbeeld geven.

Naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – NU!

Deze brief is Engelstalig verstuurd aan Mr. Ferdinand R. Marcos Jr., President van de Republiek der Filipijnen.