Oproep om het Land van Hacienda Luisita terug te geven aan de Rechtmatige Eigenaren

De boerenbeweging dringt al jaren aan op een ontwikkelingspolitiek die de locale economie steunt en waarbij een daadwerkelijke landhervorming een sleutelelement is. Met succes, want de regering heeft in 2005 besloten het land van Hacienda Luisita onder de rechtmatige landarbeiders te verdelen. Ondanks een uitvoeringsverbod begonnen de arbeiders landerijen te bewerken.

In 2010 heeft de stichting RonyLion, samen met de NFS, Wilde Ganzen en de NCDO de arbeiders geholpen aan extra middelen voor de uitoefening van het boerenvak. Zie voor het fotoverslag van onze gezamenlijke hulp aan de landarbeiders met kennis, tractoren, waterbuffels, waterpomp en zaden voor een zelfstandige uitoefening van het boerenvak: op deze website onder 'beeldmateriaal'

Het Hooggerechtshof kwam in 2005 met een tijdelijk uitvoeringsverbod, maar twee jaar geleden, in 2012, was de uitspraak van het hof unaniem over de verdeling van de bijna 5000 hectaren land. Echter, er zijn nog steeds geen aanwijzingen dat het land werkelijk wordt terug gegeven aan de rechtmatige bezitters. Om die redenen plaatsen wij onderstaande steunverklaring aan de landarbeiders.

Verklaring van de 'Promotion of Church People's Response' ter ondersteuning van de Hacienda Luisita arbeiders

Het moment is nu aangebroken, meneer de president:
Geef uw familie opdracht om Hacienda Luisita terug te geven aan (Naboth) de boeren en landarbeiders.

"Spreek, oordeel rechtvaardig,
verschaf de armen en behoeftigen hun recht.”
(Spreuken 31:9)

Twee jaar na de unanieme uitspraak van het Hooggerechtshof met betrekking tot de verdeling van bijna 5000 hectaren land aan de boeren en landarbeiders van Hacienda Luisita - de suikerplantage die in bezit is van de Cojuanga-Aquinofamilie van president BS Aquino - is er nog geen enkel teken dat er op wijst dat de familie aanstalten maakt om het land terug te geven aan de rechtmatige bezitters en landbouwers.

Integendeel: zij wenden alle economische en politieke macht die hen ter beschikking staat aan om te stoken, te intimideren, strafrechtelijk aan te klagen en zelfs het doden van boeren en begunstigers en hun leiders, om zo de landverdeling te ontwijken.

Vier dagen vóór Kerstmis van het afgelopen jaar werden negen boeren uit het dorp Balete onrechtmatig gearresteerd en in hechtenis genomen door de gezamenlijke troepenmacht van PNP Tarlac en beveiligingsagenten van Tarlac Development Corporation (TADECO), toen zij hun land en gewassen probeerden te beschermen tegen de bulldozers van de corporatie, waarvan Peping, de oom van de president, de eigenaar is.

Er was sprake van een reeks van intimidaties, pesterijen, meerdere bulldozeraanvallen op boerenbedrijven en gewassen, het verbranden van boerenhutten en omheiningen van meer dan 500 hectaren land die door TADECO opgeëist werden als niet behorend tot de meer dan 5000 hectaren land van Hacienda Luisita die op last van het Hooggerechtshof verdeeld dienden te worden.

Momenteel richten hernieuwde legereenheden verwoestende ravage aan onder de bezittingen en levens van boeren en begunstigers.
Politie en militair personeel, in samenwerking met privé-huurlingen van TADECO, onderdrukken elke poging van de boeren en begunstigers om hun land en gewassen - resultaten die door hun zweet en bloed verworven zijn - te beschermen.

Waar het Departement van Landhervorming verklaarde dat zij meer dan 5000 landcertificaten hadden uitgegeven onder de meer dan 6000 begunstigers, valt vast te stellen dat deze certificaten niet meer dan louter papier zijn, waarin geen sprake is van landeigendom en zeggenschap over het betwiste land.

Om de zaak nog erger te maken verklaart het zogenaamde landcertificaat dat het land binnen dertig jaar betaald dient te worden en indien aan deze voorwaarde niet voldaan wordt, het land moet worden teruggegeven aan de Cojuanga-Aquino familie.

De Cojuanga-Aquino familie heeft meer dan 50 jaar lang de 5000 hectaren land van Hacienda Luisita in bezit gehad en de zeggenschap erover uitgeoefend, hetgeen hen tot een van de rijkste en meest invloedrijke families van de Filippijnen heeft gemaakt.

Geen wonder dat de Cojuanga-Aquinofamilie, TADECO en andere familie-corporaties die geprofiteerd hebben van het zwoegen van de boerenarbeiders op de Hacienda Luisita alles zullen doen wat in hun economische en politieke macht ligt om eerlijke landverdeling te voorkomen.

Tot op heden is eveneens nog geen recht gedaan aan boeren, landarbeiders en supporters die buitenrechtelijk gedood werden, zoals de slachtoffers van de Hacienda Luisita massaslachting - Fr. William Tadena, Bisshop Alberto Ramento en andere martelaren.

Derhalve roepen wij de regering van BS Aquino op om het dringende advies dat Koning Lemuel van zijn moeder ontving, ter harte te nemen:

"Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapte.
Spreek, oordeel rechtvaardig;
geef de armen en behoeftigen hun recht."
(Spreuken 31:8 en 9) (NBV)

Uw families hebben zich - zoals indertijd Koning Achab - het land van Naboth (I Koningen 21) toegeëigend en hebben inmiddels veel voordeel behaald en het meest geprofiteerd van het land waarop de boeren gedurende meer dan een halve eeuw gezwoegd hebben.

Nu is het tijd, meneer de president, om de opdracht te geven de volledige verdeling van Hacienda Luisita aan de arme en behoeftige landarbeiders en boeren van Hacienda Luisita - de Naboths van deze tijd - ten uitvoer te brengen.

Het wordt tijd dat uw familie, zoals eertijds de profeet aan Koning Achab gebood, om terug te keren op de weg van de God van het recht, door het land van Hacienda Luisita terug te geven aan haar rechtmatige eigenaren.

Ref.: Fr. Dwight G. de la Torre - vice voorzitter
Promotion of Church People's Response - Hong Kong afdeling

Ga voor meer informatie naar o.a. Luisitawatch en Bulatlat artikelen:

http://luisitawatch.wordpress.com/2014/02/27/2013-2014
http://bulatlat.com/main/2014/03/24/
http://bulatlat.com/main/2014/03/28/