Solidariteitsboodschap ter Gelegenheid van Cordilleradag 2023

SUMKAD is een Kalinga-term en betekent 'opstaan en weerstand bieden'


De vastberadenheid van de Cordillera People’s Alliance,  samen met honderden zusterorganisaties, is een inspiratie en een voorbeeld voor andere volksbewegingen wereldwijd.

Op deze prachtige en internationaal gevierde Cordillera-dag is het mij een grote eer om mijn diepe sympathie en nederige steun uit te spreken, precies 10 jaar nadat ik mijn eerste solidariteitsboodschap stuurde in 2013! Ik schrijf namens de Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging (NFS) om mijn warme solidariteit te betuigen ook voor het komende decennium en ver daarna!

In 2012 deed ik als student antropologie etnografisch onderzoek in Ahin, Ifugao. De NFS had mij en mijn medestudenten in contact gebracht met de Cordillera People Alliance (CPA). De eindeloze inzet van deze organisatie om diegenen te ondersteunen die worden onderdrukt en beroofd van hun rechten, maar ongelooflijk veerkrachtig en vastberaden zijn in hun strijd voor land, leven en eer, heeft diepe indruk op ons gemaakt. Het heeft mij uiteindelijk geïnspireerd om een doctoraat in de sociale wetenschappen na te streven en lid te worden van een internationale NGO die vredesbewegingen over de hele wereld ondersteunt, inclusief de Filipijnen.

Mijn studies en werk hebben me geleerd dat, hoewel de geschiedenis van de Cordillera-volken uniek is, hun moedige strijd voor de verdediging van hun voorouderlijk domein iets is, dat ze delen met de bewegingen van andere volken over de hele wereld. Ook op plaatsen zoals in Colombia, Kameroen en India zien mensen dat hun land wordt uitgebuit en dat hun rechten worden veronachtzaamd door autoritaire regeringen. Het neoliberale kapitalisme, gedreven door multinationale ondernemingen, die land beschouwen als een commercieel product zonder intrinsieke waarde, heeft ons doen beseffen dat ook wij ons moeten verbinden en de krachten moeten bundelen om ons land te beschermen en het welzijn van onze planeet te waarborgen om leven te creëren voor onze kinderen.

In het licht van dit zeer ambitieuze doel ben ik ervan overtuigd dat de vastberadenheid van de CPA, samen met honderden zusterorganisaties, een inspiratie en een voorbeeld kan zijn voor andere volksbewegingen wereldwijd. Hun doorzettingsvermogen, vooral in zeer uitdagende tijden, is indrukwekkend en inspirerend. Er zijn al belangrijke doelen bereikt: ik ken geen andere inheemse volken met een soortgelijke wilskrachtige, zelfbewuste houding als de Cordilleranen. Hun kennis en trots van de tradities en gewoonten van hun voorouders is uitzonderlijk, net als hun vastberadenheid om hun cultureel erfgoed te verdedigen.

Namens de NFS is het mij een grote eer om op zeer bescheiden wijze hiervan deel uit te maken en een organisatie te ondersteunen die zo oprecht, professioneel en gepassioneerd is als de CPA, op hun weg om het leven en de rechten van veel meer inheemse volkeren in de Cordillera te verbeteren, nu en zo mogelijk ook in de toekomst!

Een Sociaal Wetenschapper uit Nederland (Dr.)

English text

Solidarity Message to the 2023 Cordillera Day

The  determination of the  Cordillera People’s Alliance,  together with hundreds of sister-organizations, can be an inspiration and example for other people’s movements worldwide.

It is a great honour for me to express my deepest sympathy and humble support on this delightful and internationally celebrated Cordillera Day, precisely 10 years after I wrote my first message of solidarity (2013). I write on behalf of the Dutch-Filipino Solidarity Organization (NFS) to assure my warmest solidarity also in the forthcoming decade and far beyond!

In 2012 I conducted ethnographic research in Ahin, Ifugao, as an anthropology student. The NFS had brought me and my colleague students in contact with the Cordillera People Alliance (CPA). This organization’s endless commitment to support those who are suppressed and deprived of their rights, yet incredibly resilient and determined in their struggle for land, life and honor, has made a deep impression on us. It has ultimately inspired me to pursue a PhD in Social Sciences and join an international NGO that supports grassroots peacebuilding movements across the globe, including the Philippines.

My studies and work have taught me that although the history of the Cordillera peoples is unique, their courageous fight for the defense of their ancestral domain is something they share with other people’s movements worldwide. In other places like Colombia, Cameroon and India, people also see their lands being exploited and their rights being neglected by authoritarian governments. Neoliberal capitalism, driven by multinational corporations for whom land is a commercial product and without intrinsic value, has made us realize that we too need to connect and join forces to protect our lands and safeguard the well-being of our planet to create life for our children.

In the light of this highly ambitious goal, I am convinced the  determination of the  CPA, together with hundreds of sister-organizations, can be an inspiration and example for other people’s movements worldwide. Their perseverance, especially throughout highly challenging times, is impressive and inspirational. Important goals are already achieved: I do not know any other indigenous people who share the same strong-willed, self-conscious attitude of the Cordillerans. Their knowledge and pride of the traditions and customs of their ancestors is exceptional, as it their resolution to defend their cultural heritage.

From part of the NFS it is therefore a great honour to participate however modestly - and to support an organization as sincere, professional and passionate as the CPA on their path to improve the lives and rights of many more indigenous peoples in the Cordillera and hopefully even beyond!

A Social Scientist from the Netherlands (Dr.)