Veel Belangstelling voor Filippijnse UPR in Geneve


maar algemene terughoudendheid onder de meerderheid van de VN-lidstaten om kritisch te zijn over de erbarmelijke staat van dienst op het gebied van de mensenrechten in de Filippijnen.

ICHRP Persbericht
Genève, 14 november 2022

ICHRP ondersteunt de aanbevelingen van het VN-Mensenrechtencomité via de Universal Periodic Review (UPR), maar maakt zich zorgen over een algemeen gebrek aan steun voor actie onder VN-lidstaten.

Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties is een verdragsorgaan bestaande uit 18 deskundigen, opgericht door het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke rechten (ICCPR). De commissie komt driemaal per jaar vier weken bijeen om de periodieke rapporten te bestuderen die door de 173 staten die partij zijn bij het ICCPR zijn ingediend over hun naleving van het verdrag.

Het rapport uit 2022 van de Mensenrechtencommissie benadrukt het voortdurende falen van de Filippijnse regering om ervoor te zorgen dat de mensenrechten worden gerespecteerd. In de aanbevelingen wordt nota genomen van de kwesties en instrumenten die hebben bijgedragen tot een systeem van straffeloosheid en door de staat georkestreerde terreur, zoals: het rood labelen  van mensenrechtenverdedigers en het aanvallen van journalisten en advocaten; de voortdurende buitengerechtelijke executies onder het mom van de oorlog tegen drugs; en de repressieve bepalingen van de antiterreurwet die gericht zijn tegen de fundamentele grondslagen van democratie, vrijheid van vergadering, vrijheid van meningsuiting en het recht op afwijkende meningen.

De aanbevelingen van de commissie komen op het juiste moment, gezien de aanhoudende mensenrechtenschendingen onder de nieuwe regering-Marcos. De huidige regering moet deze aanbevelingen niet negeren of bagatelliseren en in plaats daarvan concrete manieren vinden om haar verdragsverplichtingen onder het ICCPR na te komen.

Er was veel belangstelling onder de lidstaten voor de Filippijnse UPR hier in Genève. In totaal kwamen 107 staten tussenbeide en ongeveer 40% nam een kritisch standpunt in en steunde de aanbevelingen van de commissie. Er is een algemene terughoudendheid onder de meerderheid van de lidstaten om kritisch te zijn over de erbarmelijke staat van dienst op het gebied van de mensenrechten in de Filippijnen. Ondanks de voortdurende documentatie door de VN van de slechte staat van dienst van de Filippijnen op het gebied van burgerrechten en politieke rechten, die dramatisch verslechterde onder de regering-Duterte, is slechts een minderheid van staten bereid om openlijk haar bezorgdheid te uiten en zelfs minder waren bereid om sterke aanbevelingen voor actie te doen (met name sommige Europese en Latijns-Amerikaanse landen). We prijzen in het bijzonder de tussenkomst van Sierra Leone, die opriep tot de afschaffing van de NTF-ELCAC (National Task Force to End Local Communist Armed Conflict), die heeft gefunctioneerd als een van de belangrijkste instrumenten van staatsterreur tegen dissidenten.

Verschillende lidstaten, waaronder Liechtenstein, Sierra Leone, Zweden, Roemenië en de VS, riepen op om een einde te maken aan de praktijk van rood labelen, een proces waarbij individuen en organisaties worden bestempeld als front voor de Communistische Partij van de Filippijnen. De Filippijnse vertegenwoordiger Jesus Crispin Remulla, secretaris van het ministerie van Justitie,  reageerde boos op de kritiek van de VS en beweerde: "Er is geen overheidsbeleid van het rood labelen, het is een term die is uitgevonden door links". Dit was een complete ommekeer ten opzichte van Remulla's bewering twee weken eerder dat rood labelen een recht van de regering was en een levendig onderdeel van het democratische proces. Dit is een voorbeeld van de staat van ontkenning van de Filippijnse regering aan de internationale gemeenschap met betrekking tot haar voortdurende oorlog tegen afwijkende meningen.

ICHRP-voorzitter Peter Murphy sprak "diepe waardering uit voor de lidstaten die zich uitspraken om meer verantwoording van de Filippijnse regering", maar hij drong er bij de internationale gemeenschap op aan "om druk uit te oefenen op de lidstaten om concrete actie te ondernemen op het gebied van mensenrechten van de regering-Marcos". Hij riep verder op tot een onmiddellijke noodzaak om een einde te maken aan de levering van wapens aan de regering-Marcos, waarbij hij opmerkte dat “de Verenigde Staten onlangs $ 100 miljoen aan krediet hebben verstrekt voor wapenaankopen en $ 1,14 miljard [2015-21] aan wapens hebben geleverd aan de Filippijnse  regering tijdens de ergste periode van mensenrechtenschendingen.”

De aanbevelingen komen voort uit een erkenning van de erbarmelijke mensenrechtensituatie in de Filippijnen. De experts lijken zich niet te laten leiden door de bewering dat het rechtssysteem in het land werkt voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen. ICHRP Global Council-lid, ds. Patricia Lisson, gaf aan dat “alle bewijzen tot nu toe wijzen op het mislukken van binnenlandse maatregelen met minder dan 15 vervolgingen onder de duizenden gevallen van rechtenschendingen. Gezien zulke zwakke bewijzen van het tegendeel, zijn de experts en een aantal lidstaten er duidelijk niet van overtuigd dat de mensenrechtensituatie sterk is verbeterd”.

ICHRP roept de VN-lidstaten op om de Filippijnen verantwoordelijk te houden om te handelen naar de bevindingen van de UPR, om concrete actie te ondernemen om een einde te maken aan straffeloosheid, en om de strijd van de slachtoffers en hun familie voor gerechtigheid te steunen; tevens eindelijk een onafhankelijke internationaal onderzoek uit te voeren als vervolg op het Bachelet-rapport uit 2020. In de tussentijd zal de meest zichtbare en effectieve maatregel een stopzetting van alle wapenhandel met de Filippijnen zijn.

Bron:
UN Member States Fall Short on Accountability for Philippine Mass Killings | International Coalition for Human Rights in the Philippines (ichrp.net)

Karapatan: Het UPR Watch persbericht