Welkom Otto, Echte Vriend van het Filippijnse Volk


Filippijnse migranten, hun vrienden en bondgenoten in Europa geven Otto de Vries een warm onthaal

NFS persbericht, Amsterdam 4 mei 2021
(at the bottom in English)

Otto de Vries is veilig aangekomen in Nederland!

Migranten, vrienden van de Filippijnse bevolking en bondgenoten in Nederland en Europa heetten de echte vriend van het Filippijnse volk met een welkomstbericht hartelijk welkom. Het pluimage aan organisaties is gericht op ontwikkelingswerk, mensenrechten, vrede & gerechtigheid, solidair met de Filippijnen, kerkelijk werk, en belangenorganisaties gericht op de migranten, vrouwen en jongeren.

De ongelukkige omstandigheid waarin Otto de Vries zich bevindt, bevestigt wat organisaties voor de  mensenrechten zeggen over de Filippijnen: dat de regering-Duterte diegenen die de armen, de onderdrukten en de gemarginaliseerden dienen, valselijk beschuldigt van banden met het communisme en ze terroristen noemt. Of je nu een Filippino bent of een buitenlander.

Otto de Vries deed 30 jaar pastoraal werk in de Filippijnen. Hij leefde de Kerk van de armen.  Zijn leven met de arbeiders was de bron van zijn motivatie. Jarenlang was Otto zelf arbeider en ondervond de hardheid van het bestaan. Toen hij geen lichamelijk werk meer kon uitvoeren is hij zich gaan inzetten voor het Oecumenisch Instituut voor Arbeidseducatie en Onderzoek (EILER).

Enkele citaten uit de diverse welkomstteksten:

“Ieder kan zich voorstellen hoe pijnlijk het moet zijn geweest om het slachtoffer te worden van rood labelen en gedwongen te worden het land te verlaten waar hij al zo lang thuis was, met zoveel vrienden en het zeer waardevolle werk voor de meest kwetsbare dat hij in 30 jaar heeft verricht.“

“Otto is gekend als een persoon met een puur hart en een groot medeleven met de armen en arbeiders in de steden. Het labelen van Otto en de instelling waarmee hij werkt als terroristen is een wanhopige daad van een regering die langzaamaan geïsoleerd raakt van haar mensen.”

“Je hebt een geweldige strijd geleverd ! Je bent effectief geweest anders had de dictator er je niet uitgegooid.”

“Ieder hoopt van harte dat de dag snel zal komen waarop er een regering komt dat het mogelijk zal zijn om terug te keren naar de Filippijnen om daar herenigd te worden met al je vrienden en je werk voort te zetten in solidariteit met de arme gemeenschappen die je zo lang hebt gediend.”

“Hoe het kwaad je kan treffen terwijl je in alle eenvoud eerlijk en oprecht wilde zijn. Blijf vertrouwen op je missie van Vrede en Gerechtigheid. Je weet niet wat de toekomst je nog brengen zal maar blijf geloven in het goede want dan zal dat je bestemming worden.”

In de tussentijd kan Otto er zeker van zijn dat Filippijnse migranten en Europese vrienden van de Filippijnse bevolking hem zullen steunen, die hem gaan ontmoeten zodra de pandemie beperkingen zijn versoepeld. Iedereen kijkt ernaar uit om te leren van zijn ervaringen en samen de strijd aan te gaan tegen onrecht en armoede.

“Landgenoot Otto, als erkenning voor je toewijding in het dienen van de Filippijnse arbeiders, verlenen wij je het erelidmaatschap van MIGRANTE NL. Zelfs als de Filippijnse regering je als een "ongewenste vreemdeling" beschouwt, bezit je voor ons alle kwalificaties van een Filippijnse landgenoot die de mensen lief heeft en dient.”

Namens de 20 organisaties in Europa die jou welkom heten:
Beste Otto, geef jezelf eerst de tijd om weer te aarden in Nederland.
De strijd gaat voort, altijd!

Toelichting foto: In het midden Otto, links mevrouw Maitet Ledesma van Pinay sa Holland en rechts de heer Theo Droog van de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging – welkom aan Otto met bloemen en een map vol met welkomstberichten. Wegens Corona was welkomstgroep van tientallen mensen niet toegestaan.


***

WELCOME OTTO, A REAL FRIEND OF THE FILIPINO PEOPLE!

Filipino migrants, their friends and allies in Europe, give Otto de Vries a warm welcome!

NFS Press Release, Amsterdam 4 May 2021

Otto de Vries has arrived safely in the Netherlands!

Migrants, friends of the Filipino community and allies in the Netherlands and Europe warmly welcomed a real friend of the Filipino people with their messages of solidarity. The list includes organizations involved in development work, human rights, peace & justice, solidarity with the Philippines, church work, and interest groups working with migrants, women and young people.

The case of Otto de Vries confirms what human rights organizations say about the Philippines: that the Duterte government falsely accuses those who serve the poor, the oppressed and the marginalized as communists and calls them terrorists. Whether you are a Filipino or a foreigner.

Otto de Vries was a pastoral worker in the Philippines for 30 years. He lived the Church of the poor. His life with the workers was the source of his motivation. For years, Otto became a worker himself and experienced the harshness of a worker’s life in the Philippines. When he was no longer able to do physical work, he started working for the Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER).

Some quotes from the various welcome texts: 

“Anyone can imagine how painful it must be to fall victim to red-tagging and to be forced to leave the country which has been his home for so long, where he had so many friends and where he did very valuable work for the most vulnerable for the past 30 years of his life.”

“Otto is a person with a pure heart and a great compassion for the poor and workers in the cities. Labeling Otto and the institution he works for as terrorists is a desperate act of a government that is slowly becoming isolated from its people.”

“You have fought a great fight! You have been effective otherwise the dictator would not have thrown you out.”

“Everyone sincerely hopes that the day will soon come when it will be possible for you to return to the Philippines to be reunited so you can be reunited with all your friends and you can continue your work in solidarity with the poor communities that you served for so long."

“How can evil target you when all you wanted was to be honest and sincere. Continue to trust in your mission of Peace and Justice. You don't know what the future will bring you, but keep believing in the good because that is your destiny.“

In the meantime, Otto can rest assured that Filipino migrants and European friends of the Filipino people will support him. They will meet with him once the pandemic restrictions are relaxed as everyone looks forward to learning from his experiences and together, fight against injustice and poverty.

“Countrymen Otto, in recognition of your dedication in serving Filipino workers, we hereby confer upon you honorary membership to MIGRANTE NL. Even if the Philippine government considers you an "undesirable alien," for us, you possess all the qualifications of a Filipino compatriot who loves and serves the people.”

On behalf of the 20 organizations in Europe that welcomed you:
Dear Otto, first give yourself the time to get your bearings in the Netherlands.
Because for certain, the struggle continues!